Klient biznesowy

Obsługa podmiotów gospodarczych

Praktyka funkcjonowania w obrocie gospodarczym pokazuje, że warto korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej przed podejmowaniem decyzji o istotnym dla firmy znaczeniu gospodarczym.

 • ZAKRES OBSŁUGI
  - Prowadzimy kompleksową obsługę klientów biznesowych w pełnym zakresie ich funkcjonowania. Nasze usługi są ukierunkowane na efektywne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz prawne wsparcie bieżącej działalności firmy.
  - Świadczymy usługi w zakresie zastępstw prawnych i procesowych we wszelkich typach postępowań.
  - Wykonujemy wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Począwszy od rejestracji, poprzez bieżące funkcjonowanie do likwidacji włącznie.
 • WSPÓŁPRACA I KOSZTY
  Możliwe są 4 modele współpracy z naszą kancelarią:

  1. Stawka godzinowa - Opiera się o czas pracy konkretnych prawników kancela- rii poświęcony na realizację zadanego przez klienta zagadnienia.

  2. Stały ryczałt - Przedsiębiorca nabywa stałą liczbę godzin świadczenia pomocy prawnej w ramach ryczałtu, przy założeniu bardzo korzystnej stawki godzinowej. Przy tym modelu obsługi prawnej niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy.

  3. Ryczałtowe rozliczenie zadaniowe - Za ustalony ryczałt kancelaria prowadzi całość zadanego zagadnienia bez względu na czas pracy. Powyższe forma jest często stosowana przy obsłudze strategicznych zagadnień gospodarczy- ch i niestandardowych rozwiązań prawnych. Przedsiębiorcy wybierają również tę formę rozliczeń w sprawach związanych z rejestracją czy przekształceniem spółek, udziałem w negocjacjach czy walnych zgromadzeniach.

  4. Pakiet pomocy prawnej - Przedsiębiorca nabywa ściśle określoną liczbę godzin świadczenia pomocy prawnej (5, 10, 25, 50 godzin) przy założeniu korzystnej stawki godzinowej. W tym modelu nie ma żadnych ram czasowych wykorzystania liczby nabytych godzin pomocy prawnej.

  * Koszty zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami są regulo- wane na podstawie odrębnych przepisów i umów zawieranych bezpośrednio z klientem.

Prawo umów

Nie da się prowadzić działalności gospodarczej nie zawierając umów o charakterze gospodarczym. Treść tych umów determinuje stosunki prawne między stronami umowy i ma generalny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorcy.

 • Przygotowywanie projektów i analiza umów
  Sporządzamy projekty umów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Wskazujemy prawne możliwości zabezpieczenia interesów naszego klienta oraz bez- pieczne sposoby realizacji umowy.
  Dokonując analizy umów zwracamy szczególną uwagę na rozpoznanie potencjalnych ryzyk związanych z uregulowanymi w umowach zagadnieniami.
  Wskazujemy prawne ramy i możliwe sposoby zabezpieczenia się przed ich skutkami.
 • Udział w negocjacjach handlowych
  Uczestniczymy w negocjacjach naszych klientów z ich kontrahentami. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań i struktury transakcji, zabezpieczających interesy reprezentowanego przez nas podmiotu.