Klient indywidualny

Jesteśmy zdania, że nie znając dogłębnie jakiejś dziedziny prawa można swoimi działaniami, wręcz zaszkodzić. Dlatego świadczymy pomoc prawną głównie w ramach niżej wymienionego zakresu. Jest on zgodny ze specjalizacjami naszych prawników. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące dziedzin prawa i czynności niżej nie wymienionych, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami. Z całą pewnością odpowiemy czy jesteśmy w stanie pomóc.
 • SPRAWY SĄDOWE
  Każda z dziedzin prawa nierozerwalnie wiąże się z postępowaniem sądowem. Sam proces postępowania sądowego jest bardzo sformalizowany. Zatem żeby właściwie poprowadzić sprawę trzeba mieć wiedzę nie tylko z dziedziny, której sprawa dotyczy ale i prawa procesowego.
  W ramach posiadanych specjalizacji świadczymy usługi w zakresie pełnej reprezentacji przed wszelkimi sądami we wszystkich instancjach.
 • PRAWO SPADKOWE
  Śmierć bliskiej osoby jest powodem smutku i trudnego czasu dla najbliższych osób. Jednak śmierć powoduje nowy stan prawny, który wymaga uregulowania kwestii majątkowych, podatkowych i zabezpieczenia przed dziedziczeniem długów. Prowadzimy sprawy w zakresie:

  - stwierdzenia nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego bądź testamentowego,
  - dziedziczenia gospodarstwa rolnego,
  - uznania spadkobiercy za niegodnego,
  - przygotowania projektu, unieważnienia, odwołania i wykładni testamentu, o zachowek,
  - o zniesienie współwłasności,
  - o podział spadku (dział spadku),
  - umowy dotyczące spadku.

 • PRAWO CYWILNE
  Nasze funkcjonowanie w społeczeństwie jest uregulowane przepisami prawa cywilnego, z którymi na co dzień się spotykamy. Trudne do wyegzekwowania umowy, naruszenie własności, niezgodność towaru z umową, nieopłacone rachunki, postępowania komornicze i wiele innych aspektów życia codziennego
  Nasza kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw w całym zakresie prawa cywilnego, a mianowicie:

  - uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli;
  - powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;
  - ochrona prawa własności;
ochrona posiadania;
  - eksmisja;
  - zasiedzenie;
  - ustanowienie i zniesienie służebności i roszczenia z tym związane;
  - dochodzenie roszczeń na drodze pozasądowej, sądowej i egzekucyjnej;
  - dochodzenie roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia;
  - dochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej;
dochodzenie roszczeń z rękojmi i gwarancji;
  - dochodzenie roszczeń z umów;
  - 
uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  - negocjowanie, sporządzanie i interpretacja umów;
reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi;
  - powództwa przeciwegzekucyjne.

 • ODSZKODOWANIA I UBEZPIECZENIA
  Każdemu z nas może się przydarzyć zdarzenie, które powoduje straty materialne czy naruszenie naszego zdrowia. Posiadamy polisy ubezpieczeniowe i nie możemy wyegzekwować należnych z nich świadczeń co do zasady czy w satysfakcjonującej nas wysokości.
  Nasza kancelaria udziela poszkodowanym kompleksowej pomocy przy uzyskiwaniu świadczeń ubezpieczeniowych i odszkodowań oraz i podejmuje się prowadzenia spraw w całym zakresie prawa odszkodowawczego i ubezpieczeń, a mianowicie, z tytułu:

  - wypadków komunikacyjnych,
  - wypadków przy pracy,
  - wypadków rolniczych,
  - kradzieży ubezpieczonych pojazdów,
  - błędów medycznych,
  - analizy polis i ogólnych warunków ubezpieczeń;
  - szkód pożarowych,
szkód powodziowych i zalaniowych;
  - szkód z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych;
  - szkód kradzieżowych i włamaniowych;
  - wszelkich świadczeń związanych z zawartymi polisami ubezpieczeniowymi;
  - bezumownego korzystania z nieruchomości,
  - wywłaszczenia nieruchomości.,

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Naszym zdaniem jest to szczególna dziedzina prawa, obejmująca najbardziej wrażliwe i intymne aspekty życia, w której pomocą prawną powinni zajmować się wyłącznie prawnicy o określonej osobowości i wrażliwości społecznej. Stosunki i konflikty pomiędzy najbliższymi sobie w tym dziećmim wymagają ogromnego taktu, doświadczenia życiowego i przygotowania psychologicznego.

 

W naszej kancelarii, osoby korzystające z pomocy w sprawach rodzinnych i opiekuńczych są otoczone specjalną opieką. Personel obsługujący je posiada ogromne doświadczenie i odpowiednie przygotowanie w zakresie psychologi rodziny i dziecka, a także cechuje się konieczną empatią umożliwiającą zdiagnozowanie i zrozumienie problemu oraz udzielenie odpowiedniej pomocy.

Jeżeli tylko to możliwe staramy się nie pogłębiać konfliktu między stronami, nasze pisma i wystąpienia są wyważone co do treści i formy.

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego podejmujemy się prowadzenia spraw z całego spectrum tej dziedziny prawa, a w szczególności:

 • Sprawy związane z małżeństwem
  - separacja,
  - rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie,
  - 
rozwód i separacja dla osób mieszkających za granicą,
  - uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego,
  - unieważnienie małżeństwa cywilnego,
  - 
stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

  W trakcie procesu o rozwód i separację możliwe są ustalenia dotyczące:
  - władzy rodzicielskiej,
  - ustalania kontaktów z dzieckiem,
  - ustalania alimentów na dzieci,
  - 
ustalania alimentów dla małżonka,
  - ustalania dotyczące korzystania z mieszkania,
  - podział majątku wspólnego (najczęściej sądy przekazują do rozpoznania w odrębnym procesie),
  - 
zabezpieczenia powództwa,
  - wniosku o eksmisję,
  - sporządzenia porozumienia rodzicielskiego (planu wychowawczego).

 • Sprawy związane z alimentami
  - dochodzenie alimentów na uprawnioną osobę,
  - sprawy o podwyższanie i obniżanie alimentów,
  - sprawy o zaspokojenie potrzeb rodziny,
  - sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
  - sprawy o zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,
  - sprawy o pokrycie kosztów porodu i połogu oraz o alimenty dla kobiety cię-żarnej
  - sprawy o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę drugiemu małżonkowi,
  - umowy alimentacyjne.
 • Sprawy dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej
  - pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  - powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ustalenia kontaktów z dzieckiem,
  - zakazania osobistej styczności z dzieckiem,
  - rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka,
  - zmiany miejsca zamieszkania dziecka (w tym poza granicami kraju) zezwolenia na rozporządzenie majątkiem dziecka.
 • Sprawy majątkowe
  - o podział majątku wspólnego,
  - o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
  - o zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty jednego z małżonków.

  * Specjalizujemy się w podziałach majątku z udziałem elementów zagranicznych.

  Ponadto dotyczące:
  - wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
  - zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
  - pozbawienia małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
  - małżeńskich umów majątkowych (intercyza, rozszerzenia, ograniczenia).

 • Sprawy związane z zawarciem małżeństwa
  - zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku,
  - zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą lub niedorozwojem umysłowym,
  - zezwolenia na zawarcie małżeństwa między osobami powinowatymi,
  - zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  - zwolnienia z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa;
  - uznania związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju.
 • Sprawy związane z pochodzeniem dziecka
  - ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa (badania DNA),
  - uznania lub unieważnienia uznania dziecka,
  - zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa,
  - nadania nazwiska ojca,
  - zmiany nazwiska dziecka.
 • Sprawy dotyczące adopcji i opieki
  - ustanowienie rodziny zastępczej,
  - przysposobienia i jego rozwiązania,
  - adopcji krajowej i zagranicznej,
  - ustanowienia opieki, powołanie i zwolnienia opiekuna,
  - czynności opiekuna (dokonania czynności w ważnych sprawach, zwolnienia z obowiązku sporządzania spisu inwentarza, złożenia kosztowności do depozytu, zwolnienia od obowiązku przedstawienia rachunków z zarządu majątkiem, itp)
  - wydania zarządzenia dla ochrony osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku,
  - zwolnienia od obowiązku objęcia opieki,
  - wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
  - zwolnienia z opieki,
  - zaprzestania prowadzenia pilnych spraw przez opiekuna,
  - przyznania opiekunowi wynagrodzenia,
  - wydania zarządzenia w związku z naruszeniem przez opiekuna obowiązków.
 • Sprawy dotyczące kurateli, a w szczególności
  - ustanowienia kuratora dla reprezentacji dziecka,
  - ustanowienia kuratora dla zarządu nad prawami majątkowymi dziecka, ustanowienia kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu,
  - ustanowienia kuratora dla dziecka poczętego lecz jeszcze nie urodzonego, ustanowienia kuratora dla osoby ułomnej lub ubezwłasnowolnionej częściowo,
  - wynagrodzenia dla kuratora,
  - uchylenia kuratora.