Menu

Kancelaria Prawna Brodniccy.pl Radcy Prawni Sp.k.
ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń 
tel: 056 622 24 77  tel kom: 692 491 016
fax: 056 649 40 02
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zasady świadczenia usług


§1
 

 1. Kancelaria Radców Prawnych Brodniccy i Wspólnicy sp. k. (zwana dalej Kancelaria) zajmuje się zawodowo świadczeniem usług prawnych stosownie do przepisów ustawy o radcach prawnych oraz posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług z należytą starannością.
 2. Kancelaria posiada aktualne polisy ubezpieczeniowe w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

§2
 

 1. Do zawarcia umowy z Klientem dochodzi z chwilą akceptacji przez Klienta przygotowanej przez Kancelarię wyceny oraz ewentualnych szczególnych warunków wykonania zlecenia lub poprzez poinformowanie Klienta o przyjęciu do wykonania złożonego zlecenia.
 2. . W sytuacji gdy wykonanie zlecenia wymaga przeprowadzenia czynności w szerszym rozmiarze niż zakładano przy sporządzaniu poprzedniej wyceny, Kancelaria przedstawia Klientowi nową wycenę i opis dodatkowego zakresu czynności koniecznych do wykonania zlecenia.
 3. Akceptacja nowej wyceny lub warunków wykonania zlecenia stanowi zmianę uprzednio zawartej umowy.

§3
 

 1. Indywidualnie uzgodnione z Klientem warunki, w szczególności cenowe, mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych zasad.
 2. W razie sprzeczności między indywidualnymi uzgodnieniami, a postanowieniami niniejszych zasad, zastosowanie mają postanowienia indywidualnie uzgodnione.
   

§4
 

 1. Za wykonane usługi Kancelaria pobiera wynagrodzenie w zasadniczej stawce 200 zł za każdą godzinę pracy.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo zaoferowania Klientowi innej stawki lub warunków wynagrodzenia niż wskazane w ust. 1 w zależności od przedmiotu zlecenia, w szczególności potrzebnego nakładu pracy, wiedzy specjalistycznej oraz stopnia zaangażowania zasobów kadrowych.

§5
 

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 nie obejmuje podatku VAT.

§6
 

 1. Wprowadzenie nowej stawki odbywa się w drodze zmiany niniejszych zasad lub indywidualnego uzgodnienia z Klientem.

§7
 

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia.
 2. W braku indywidualnych uzgodnień Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wedle stawki wskazanej w § 4 ust 1 w terminie 10 dni od doręczenia faktury.
 3. Faktury doręczane są w formie elektronicznej na wskazany adres poczty e-mail Klienta.
 4. Klient może złożyć dyspozycję wysłania faktury w formie papierowej na wskazany adres korespondencyjny.

§8
 

 1. Klienta obciążają wszelkie poniesione przez Kancelarię koszty i wydatki związane z wykonywaną przez Kancelarię usługą takie jak opłaty sądowe, opłaty administracyjne, wpisy do KRS, opłaty notarialne, koszty rozmów telefonicznych, koszty przejazdów, koszty noclegów poza miejscem zamieszkania, o ile Klient został uprzedzony o konieczności ich poniesienia.
 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 nie mogą bez zgody Klienta przekroczyć 5 % wartości zlecenia.

§9


Kancelaria wykonuje usługę w terminie uzgodnionym indywidualnie z Klientem a w braku takiego uzgodnienia tak szybko jak to jest możliwe przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. 

§10

Kancelaria jest uprawniony do pobierania wszelkich informacji, w tym stanowiących tajemnicę Klienta, w zakresie niezbędnym do wykonania usługi. 

§11

Kancelaria zobowiązuje się do wykonywania usług zachowaniem należytej staranności, zgodnie z poleceniami i wskazówkami Klienta oraz w oparciu o udostępnione przez Klienta informacje i dokumenty. 

§12

Klient zobowiązany jest do współdziałania z Kancelarią przy wykonywaniu zlecenia, w szczególności dostarczania potrzebnych informacji i dokumentów, analizy i przekazywania uwag do projektów pism, umów, opinii oraz udzielenia wszelkich potrzebnych pełnomocnictw. 

§13

Usługi w imieniu Kancelarii będą wykonywały osoby zatrudnione przez Kancelarię osoby/podmioty współpracujące z Kancelarią na podstawie umów cywilnoprawnych. 

§14

Kancelaria zobowiązuje się do nieujawniania informacji związanych z wykonaniem zlecenia bez zgody Klienta, chyba, że z istoty zlecenia wynika konieczność przekazania takich informacji, co w szczególności dotyczy negocjacji oraz prowadzenia spraw przez sądami i urzędami. 

§15

 1. Kancelaria ma prawo odmówić wykonania zlecenia w przypadku:
  a) konfliktu interesów,
  b) braku kompetencji, zasobów kadrowych, środków lub możliwości spełnienia innych warunków potrzebnych do wykonania zlecenia,
  c) uzasadnionej obawy, iż wykonanie zlecenia wiąże się z osiągnięciem celów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub zleceniodawca nie zamierza dotrzymać warunków wskazanych w niniejszych zasadach lub indywidualnie z nim uzgodnionych.
 2. Kancelaria powiadamia Klienta o odmowie.

§16
 

 1. Kancelaria, jak również Klient, mają prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, przy czym Kancelaria może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych przyczyn.
 2. Klient zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie za usługi wykonane do chwili rozwiązania umowy.

§17
 

 1. Klient ma prawo składania reklamacji dotyczących świadczonych przez Kancelaria usług w dowolnej formie.
 2. Kancelaria rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty złożenia.
 3. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, a w razie sporu sądowego właściwym będzie sąd dla siedziby Kancelarii.
 4.  
powrót na górę